Мониторинг и изследвания

Дейността на БХК по системно наблюдение на правата на човека в България се осъществява от програмата „Мониторинг и изследвания“. Мониторингът обхваща всички човешки права, както гражданските и политическите, така и икономическите, социалните и културните. Въз основа на задълбочен анализ на социалните, политическите и културните фактори, които имат влияние върху положението с правата на човека в България, на решенията и препоръките на международните органи за защита на правата на човека, както и на дейността на сходни организации и институции, осъществяващи мониторинг на правата на човека в България, програмата фокусира дейността си върху няколко приоритетни сфери. Те включват:

  1. Правото на живот и защитата от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне. В този аспект организацията има траен ангажимент към наблюдението на местата за лишаване от свобода в България. През годините обхватът на наблюдението непрекъснато се разширява и днес обхваща всички места за принудително задържане в страната: затвори и затворнически общежития, полицейски и следствени арести, психиатрични заведения, социални заведения за пълнолетни лица с психични разстройства, центрове за принудително настаняване на чужди граждани, както и възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати. Основната цел на наблюдението е да осигури системно наблюдение на затворените институции в България, за да установи съответствието на условията в тях с международните стандарти.

  2. Защитата от дискриминация и правата на уязвимите групи в българското общество. Тези групи включват етнически и религиозни малцинства, мигранти, хора с различна сексуална ориентация, жените, децата, хората с психични разстройства. БХК проследява третирането на тези уязвими групи в системите на образованието, здравеопазването, жилищната политика, социалната защита, достъпа до услуги, правораздаването, както и в институциите, в които те са настанени, особено когато това е станало не по тяхна воля. В тази сфера БХК наблюдава с особено внимание подбуждането чрез слово на омраза, дискриминация и насилие към уязвимите групи в българското общество.

  3. Правото на справедлив процес с акцент върху достъпа до правосъдие. През годините БХК проведе няколко мащабни изследвания на достъпа до правна помощ в наказателното производство и продължава активно да наблюдава тази сфера, както и ефективното упражняване на правата на защитата в системата на наказателното правораздаване. Наред с това, организацията наблюдава реформата на системата на българското правосъдие. БХК е особено ангажиран с наблюдение и съдействие на реформата на правораздаването за деца в конфликт със закона.

  4. Гражданските свободи. Те включват свободата на изразяване, на мирно събрание и сдружаване, правото на участие в политическия живот, религиозната свобода, личната свобода и сигурност и правото на личен и семеен живот, включително защитата на личните данни. Организацията следи системно действията на властите при провеждане на публични мероприятия от граждани, опитите за потискане на правото на свобода на изразяване на определени непопулярни групи в българското общество, възможността представителите на всички религиозни групи да практикуват своята религия, както и действията на властите при ограничаване на това право чрез дискриминационни закони и действия на административните и на съдебните органи.

БХК публикува всяка година доклад за състоянието на правата на човека в България, в който участват и сътрудниците на програма „Мониторинг и изследвания“. В него организацията обобщава наблюденията си в приоритетните сфери на системна основа, както и наблюденията, критиките и препоръките на международните правозащитни органи и организации. В допълнение, от своето създаване досега БХК е публикувал голям брой специални доклади по различни теми – правата на етническите малцинства, религиозната свобода, правата на децата в институциите, състоянието на местата за лишаване от свобода, правата на хората с психични разстройства в институциите, достъпът до правосъдие в системата на наказателното правораздаване, правата на кандидатите за убежище и мигрантите, медийната свобода.

Програма „Мониторинг и изследвания“ подготвя алтернативни доклади до международните договорни органи на ООН за прегледите на докладите на България по основните договори за правата на човека. Сътрудници на програмата участват в сесиите на органите и се срещат с техните членове. БХК предоставя информация и на Комитета на министрите на Съвета на Европа в рамките на процедурата за преглед на изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Програма „Мониторинг и изследвания“ подготвя информации и участва в срещите на мониторинговите органи на Съвета на Европа при техните посещения в България.